بر طبق قوانين سايت، اين سايت براي تبليغات و كسب درآمد ايجاد نشده است و لذا به شما اطمينان خاطر خواهيم داد كه اطلاع رساني هايي كه ارسال مي شود فقط در راستاي اطلاع دادن به روز رساني  سايت مي باشد و هيچ جنبه ديگري نخواهد داشت.

1-شما مي توانيد در هر زمان، عضويت خود را از خبرنامه لغو كنيد.

2-ايميل و نام شما محفوظ است و در دسترس هيچ فرد حقيقي و يا حقوقي قرار نخواهد گرفت.